W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE UMOWY NAJMU

1. ZASADY OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Najmu Sprzętu Budowlanego maja zastosowanie do wszelkich umów najmu, w których SED-BRUK Wysocki Grzegorz występuje jako Wynajmujący oraz stanowią ich integralną cześć. Przez Sprzęt Budowlany rozumiane będzie każde urządzenie lub maszyna znajdująca się w ofercie Wynajmującego.
 2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego zastrzeżeń.
 3. Najemca uznaje, że przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje sie do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.
 4. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.
 5. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
 6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu.
 7. Najemca podpisując umowę najmu potwierdza, że odebrał Sprzęt Budowlany oraz akcesoria dodatkowe sprawne. Zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego a będącego integralną częścią umowy najmu.


2. CZYNSZ NAJMU ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

 1. Czynsz najmu jest płatny z góry i pobierany za każdy egzemplarz Sprzętu Budowlanego w oparciu o aktualny Cennik Wynajmu obowiązujący u Wynajmującego.
 2. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Sprzętu Budowlanego. Kaucja jest ustalana w wielokrotności do 3 do 5 dobowych wysokości stawek czynszu za dany Sprzęt Budowlany. Kaucja może zostać zaliczona na poczet uregulowania należności.
 3. W przypadku niezwrócenia Sprzętu Budowlanego po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości 100 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu określonego w Cenniku Wynajmu.
 4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał paragon lub na życzenie faktury VAT. W przypadku umów najmu na dłuższy okres czasu będzie wystawiana faktura VAT w okresach dwutygodniowych.


3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Sprzętu Budowlanego w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Sprzętu Budowlanego w należytym stanie.
 2. Koszty naprawy i usuwania awarii uszkodzonego Sprzętu Budowlanego z winy Najemcy obciążają Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy Sprzętu Budowlanego lub dostarczenia Sprzętu Budowlanego do siedziby Wynajmującego.
 3. Naprawy w każdym przypadku przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu Budowlanego o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
 4. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Sprzętu Budowlanego, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem Sprzętu Budowlanego. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy Sprzęt Budowlany, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.
 5. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatacje Sprzętu Budowlanego, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.
 6. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu Budowlanego z siedziby Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do siedziby Wynajmującego.
 7. W przypadku dostawy lub odbioru sprzętu budowlanego przez Wynajmującego na miejsce budowy wskazane przez Najemcę, Najemca pokrywa ustalone koszta z tym związane.
 8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
 9. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcja obsługi oraz używania Sprzętu Budowlanego z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta.
 10. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Budowlanego Wynajmującemu.
 11. Najemca oświadcza, iż nie toczy się wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe.


4 . ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwila protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu Budowlanego.
 2. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu Budowlanego, ponosi Najemca.
 3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu Budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
 4. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu Budowlanego Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości.
 5. W razie uszkodzenia Sprzętu Budowlanego Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu Sprzętu Budowlanego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy Sprzęt Budowlany jest obsługiwany przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę.
 7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu Budowlanego będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.


5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa Najmu zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
  1. Najemca używa Sprzęt Budowlany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,
  2. Najemca oddaje Sprzęt Budowlany w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,
  3. Najemca zalega z zapłata należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 14 dni,
  4. Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Najmu


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Najemca oświadcza, iż dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji postanowień Umowy Najmu oraz statystycznych Wynajmującego. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.
 3. Do rozstrzygnięcia sporów miedzy Wynajmującym i Najemca wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd Wynajmującego.
 4. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy najmu i akceptuje je w całości.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.sed-bruk.pl/wypożyczalnia oraz zamieszczony tam Cennik mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Spis dostępnych Sprzętów Budowlanych, ich specyfikacja techniczna oraz aktualny Cennik są dostępne w siedzibie Wynajmującego. Zamieszczone ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT 23%.
Napisz do nas
wiadomość...
Dane kontaktowe

Sed-Bruk Grzegorz Wysocki
ul. Spółdzielcza 1
05-320 Mrozy

sed-bruk@wp.pl

668 - 396 - 601

 

 

 

 

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Udostępnianie informacji
 4. Podstawa przetwarzania danych
 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 6. Pliki „Cookies”
 7. Postanowienia końcowe  


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.sed-bruk.pl jest Grzegorz Wysocki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Sed-Bruk Wysocki Grzegorz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności ul. Kościelna 47B 05-311 Dębe Wielkie, oraz adres do doręczeń: ul. Kościelna 47B 05-311 Dębe Wielkie, NIP: 8231465909, REGON: 141240999, adres poczty elektronicznej (e-mail): sed-bruk@wp.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Klientem
 2. W trakcie rejestracji w formularzu kontaktowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu,
  3. Adres e-mail.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Administrator może przetwarzać dane celu utworzenia profilu Klienta pod kątem usług świadczonych przez Usługodawcę. Profilowanie wymaga Państwa zgody, którą w każdej chwili można wycofać.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 6. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: 
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. statystycznych i archiwizacyjnych,
 7. W przypadku naruszeń dotyczących procesu przetwarzania danych skargi należy zgłaszać do organu nadzorczego, którego rolę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


III. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

 1. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: 
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b).


V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sed-bruk@wp.pl  


VI. PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. 
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. 
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.sed-bruk.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.