WARUNKI OGÓLNE UMOWY NAJMU

§ 1. ZASADY OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Umowy Najmu Sprzętu Budowlanego maja zastosowanie do wszelkich umów najmu, w których SED-BRUK Wysocki Grzegorz występuje jako Wynajmujący oraz stanowią ich integralną cześć.
Przez Sprzęt Budowlany rozumiane będzie każde urządzenie lub maszyna znajdująca sie w ofercie Wynajmującego.
2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego zastrzeżeń.
3. Najemca uznaje, że przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje sie do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.
4. Czas trwania Umowy Najmu liczy sie od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.
5. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu.
7. Najemca podpisując umowę najmu potwierdza, że odebrał Sprzęt Budowlany oraz akcesoria dodatkowe sprawne. Zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego a będącego integralną częścią umowy najmu.

§ 2. CZYNSZ NAJMU ORAZ INNE SWIADCZENIA
1. Czynsz najmu jest płatny z góry i pobierany za każdy egzemplarz Sprzętu Budowlanego w oparciu o aktualny Cennik Wynajmu obowiązujący u Wynajmującego.
3. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Sprzętu Budowlanego. Kaucja jest ustalana w wielokrotności do 3 do 5 dobowych wysokości stawek czynszu za dany Sprzęt Budowlany. Kaucja może zostać zaliczona na poczet uregulowania należności.
4. W przypadku niezwrócenia Sprzętu Budowlanego po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości 100 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu określonego w Cenniku Wynajmu.
5. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał paragon lub na życzenie faktury VAT. W przypadku umów najmu na dłuższy okres czasu będzie wystawiana faktura VAT w okresach dwutygodniowych.

§ 3. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Sprzętu Budowlanego w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Sprzętu Budowlanego w należytym stanie.
2. Koszty naprawy i usuwania awarii uszkodzonego Sprzętu Budowlanego z winy Najemcy obciążają Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy Sprzętu Budowlanego lub dostarczenia Sprzętu Budowlanego do siedziby Wynajmującego.
3. Naprawy w każdym przypadku przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu Budowlanego o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
4. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Sprzętu Budowlanego, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem Sprzętu Budowlanego. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy Sprzęt Budowlany, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.
5. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatacje Sprzętu Budowlanego, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach, braku płynów eksploatacyjnych, braku oleju itp.
6. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu Budowlanego z siedziby Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do siedziby Wynajmującego.
7. W przypadku dostawy lub odbioru sprzętu budowlanego przez Wynajmującego na miejsce budowy wskazane przez Najemcę, Najemca pokrywa ustalone koszta z tym związane.
8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
9. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania sie z instrukcja obsługi oraz używania Sprzętu Budowlanego z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta.
10. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Budowlanego Wynajmującemu.
11. Najemca oświadcza, iż nie toczy sie wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe.

§ 4 . ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwila protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu Budowlanego.
2. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu Budowlanego, ponosi Najemca.
3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu Budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.
4. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu Budowlanego Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości.
5. W razie uszkodzenia Sprzętu Budowlanego Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego przez Najemcę, Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu niewykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
7. Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu Sprzętu Budowlanego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy Sprzęt Budowlany jest obsługiwany przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę.
8. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu Budowlanego będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa Najmu zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu.
2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
a) Najemca używa Sprzęt Budowlany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,
b) Najemca oddaje Sprzęt Budowlany w używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,
c) Najemca zalega z zapłata należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 14 dni,
d) Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Najmu

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Najemca oświadcza, iż dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji postanowień Umowy Najmu oraz statystycznych Wynajmującego. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
2. Strony zobowiązują sie do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.
3. Do rozstrzygnięcia sporów miedzy Wynajmującym i Najemca wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd Wynajmującego.
4. Najemca oświadcza, iż zapoznał sie z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy najmu i akceptuje je w całości.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.sed-bruk.pl/wypożyczalnia oraz zamieszczony tam Cennik mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Spis dostępnych Sprzętów Budowlanych, ich specyfikacja techniczna oraz aktualny Cennik są dostępne w siedzibie Wynajmującego. Zamieszczone ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT 23%.

Strona główna   ::   Oferta  ::   Wzornictwo  ::   Realizacje  ::   O firmie  ::   Wypożyczalnia  ::   Regulamin  ::   Kontakt

© 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone www.sed-bruk.pl [All rights reserved]
Wykonanie: Signum